През октомври 2022 г. ще се организират поне 5 реални доброволчески кампании на младежи по избрана кауза с обществена насоченост, координирана в посока създаване на подобрена среда за живот и общуване сред младите хора.

С работа на терен ще се способства за осмисляне на практическо прилагане на изучаваните форми на доброволчество, за стимулиране на поведение за солидарност и съпричастност към обществено значими послания.

Всеки т.нар. “екип” ще привлича към своята кауза други лица чрез разпространяване на информация по избрани от екипа канали, предоставяне на информация и насрочване на организирани събития, кампаниен митинг, събор или подобни събития.

Всеки доброволчески екип ще разполага с определен бюджет, което да стимулира младите хора да работят съвместно, да споделят идеи и да управляват самостоятелно една доброволческа инициатива от нейното зараждане до финално осъществяване, а и след това при анализиране на резултатите, положителните страни и възможности за подобрения.

Всички доброволчески екипи ще получат фланелки, шапки и торбички с лого, така че да се асоциират към съответната кауза и да бъдат лесно разпознаваеми сред обществеността, да събуждат любопитство на околните и да искат да се включат с желание за подкрепа.

В края на кампаниите младежите ще получат валидно удостоверение за участие в доброволческа кампания, което да послужи при бъдещи работодатели и/или членства в международни асоциации, доказващо натрупан опит и преминат пълен курс за организиране на доброволческа кампания с кауза.